Regulamin rekrutacji osób do szkoleń w ramach Projektu "Kompetentny e-Nauczyciel"

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa warunki naboru osób do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu: „Kompetentny e-Nauczyciel” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


§ 2
ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW DO SZKOLEŃ


1.    Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, będą przyjmowane w okresie od 1 września 2013 do 15 października 2013r.
2.    Informacja o rekrutacji dostępna będzie:

 

3.    Kryteria rekrutacji:
a)    Do projektu przyjętych zostanie 100 osób wykonujących zawód nauczyciela (zatrudnionych w administracji publicznej) w tym 70 kobiet i 30 mężczyzn, które (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Śląskiego.
b)    W grupie tej znajdzie się co najmniej 75% osób zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich  województwa śląskiego, w tym 53 kobiety i 22 mężczyzn.
c)    Celem zwiększenia efektywności wsparcia do projektu rekrutowane będą osoby posiadające dostęp do komputera i Internetu, a także podstawową znajomość jego obsługi.
d)    W projekcie zakłada się utworzenie 10 grup 10 osobowych skoncentrowanych obszarowo, co będzie warunkowało dostępność wsparcia.

4.    Procedura rekrutacji:
a)    Wstępne zgłoszenie do projektu będzie mogło zostać złożone poprzez:

b)    Ostateczne i wiążące zgłoszenie do projektu powinno zostać dokonane poprzez przesłanie/przekazanie do biura projektu kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Komplet dokumentów zawierać powinien wypełnione i podpisane przez zgłaszającego:

c)    Wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są dostępne na stronie internetowej Projektu – http://e-nauczyciel.kiss.pl w zakładce załączniki do pobrania.
d)    Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do Biura Projektu na adres: Stowarzyszenie KISS, ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice do dnia 15. 10.2013 r.
e)    Do udziału w projekcie wg kolejności zgłoszeń przyjmowane będą te osoby, które dostarczą w formie papierowej, kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, z których wynikało będzie spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
f)    Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich (co najmniej 75% zrekrutowanych nauczycieli). Dodatkowo celem wyrównywania szans, ze względu na feminizację zawodu na etapie rekrutacji preferowani będą mężczyźni.
g)    W przypadku nie zrekrutowania do dnia 15.10.2013 r. założonej liczby 100 osób spełniających warunki określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Wnioskodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu rekrutacji do momentu zrekrutowania zakładanej w Projekcie liczby osób. Informacja o przedłużeniu czasu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie Projektu: http://e-nauczyciel.kiss.pl
h)    Spośród uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikują się do udziału w Projekcie, a spełniają warunki określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, utworzona zostanie lista rezerwowa (5 osób).
i)    Osoby z listy rezerwowej będą włączane do uczestnictwa w szkoleniach (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach osób wcześniej zakwalifikowanych.
j)    W przypadku, kiedy do udziału w projekcie zgłosi się zakładana liczba 105 osób spełniających warunki określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Informacja o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie projektu: http://e-nauczyciel.kiss.pl
k)    Wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w projekcie najpóźniej do 5 dni po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach.


§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Wnioskodawcę.
2.    Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu – informacje o wprowadzonych zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: http://e-nauczyciel.kiss.pl

 
Kontakt z biurem projektu
Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@e-nauczyciel.kiss.pl

Stowarzyszenie KISS


ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Informacje
Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
19 1060 0076 0000 3300 0070 2982

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl