Regulamin uczestnictwa w Projekcie
"Kompetentny e-Nauczyciel"

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach Projektu: "Kompetentny e-Nauczyciel" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 2. Projekt "Kompetentny e-Nauczyciel" realizowany jest przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice, na podstawie umowy numer: UDA-POKL.09.04.00-24-051/12-00 zawartej w dniu 28.06.2013r. z Samorządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
 3. Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego.
 4. Czas realizacji Projektu: od 01.08.2013r do 31.07.2014r.
 5. Projekt jest adresowany do 100 Uczestników Projektu - nauczycieli zamieszkujących, pracujących na obszarze województwa śląskiego.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 1. Beneficjent/Wnioskodawca – Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach.
 2. Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa Śląskiego, który powierzył rolę Instytucji Pośredniczącej Wydziałowi Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt – Projekt „Kompetentny e-Nauczyciel”.
 4. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie rekrutacji do szkoleń realizowanych w ramach Projektu „Kompetentny e-Nauczyciel” bezpośrednio korzystająca ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.

§ 3
CEL PROJEKTU

Celem głównym Projektu „Kompetentny e-Nauczyciel” jest podniesienie kompetencji nauczycieli z woj. śląskiego w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

§ 4
ZAKRES WSPARCIA

Projekt zakłada wsparcie śląskich nauczycieli - poprzez udostępnienie im udziału w szkoleniu, obejmującym dla każdego uczestnika: 40 godz. zajęć e-learningowych, 16 godz. warsztatów, 3 godz. indywidualnych konsultacji oraz możliwość zdobycia certyfikatu ECDL e-Nauczyciel.

Pierwszy etap szkolenia poprzedzony jest spotkaniem wprowadzającym dla Uczestników, które obejmuje zapoznanie z kadrą projektową, uzyskanie szczegółowych informacji o proponowanym wsparciu, podpisanie deklaracji uczestnictwa i umowy szkoleniowej, a także zaznajomienie z zasadami korzystania z platformy e-learningowej.

Szkolenie realizowane będzie w formie e-learningu. Zakres szkolenia jest zgodny z sylabusem EPP e-Nauczyciel i zawiera m.in. prawne, etyczne i społeczne aspekty rozwoju i zastosowań TIK w edukacji; nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie, korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej. Szkolenie będzie realizowane w zakresie co najmniej 20 h lekcyjnych.

Nauka na platformie będzie nadzorowana i wspierana przez trenera oraz osobę z obsługi informatycznej, którzy na bieżąco będą pomagać w nauce i rozwiązywać powstałe problemy.

Podsumowaniem I etapu będzie test e-nauczyciel - zdanie egzaminu potwierdzone będzie certyfikatem e-Nauczyciel TEST.

Drugi etap szkolenia to kontynuacja szkolenia w formie e-learningu z zakresu zastosowań nowej technologii w edukacji (min. techniczne aspekty zastosowania technologii na lekcjach, korzystanie z gotowych zasobów dydaktycznych, tworzenie własnych cyfrowych materiałów dydaktycznych, zasady tworzenia scenariuszy lekcji wspomaganych technologią). Szkolenie będzie realizowane w zakresie co najmniej 20 h lekcyjnych.

Dodatkowo Uczestnicy wezmą udział w warsztatach (łącznie 16 godz. lekcyjnych) w zakresie umiejętności wykorzystania edukacyjnych narzędzi cyfrowych w pracy naucz. (min. tablice interaktywne, obsługa platform edukacyjnych, prezentacje, programy graficzne i multimedialne, praca w chmurze).

Trzeci etap to 3 godziny indywidualnych konsultacji z moderatorem przygotowujących do zdania praktycznej części egzaminu e-Nauczyciel. Stworzenia trzech scenariuszy lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczyniają się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów. W ramach projektu będzie także zapewniona możliwość dodatkowego kontaktu z moderatorem w ramach pełnionych przez niego dyżurów (dostępność telefoniczna, na Skype i przez Internet).

Podsumowaniem III etapu części praktycznej jest przeprowadzenie w swojej szkole 3 lekcji w oparciu o przygotowane podczas szkolenia i konsultacji scenariusze - co jednocześnie stanowić będzie egzamin z części praktycznej i uprawniać do uzyskania certyfikatu e - Nauczyciel.

Dodatkowo na koniec realizacji projektu zorganizowana zostanie Konferencja podsumowująca projekt, na której Uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty e-Nauczyciel, a także e-booki pt. „Pomocnik e-Nauczyciela”.

Szkoły, z których w projekcie weźmie udział największa liczba nauczycieli otrzymają cenne nagrody.

§ 5
UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Uczestnikami Projektu będą śląscy nauczyciele:

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób wykonujących zawód nauczyciela (zatrudnionych
w administracji publicznej), w tym 70 kobiet i 30 mężczyzn, które (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Śląskiego. Przyjęci do projektu nauczyciele powinni posiadać dostęp do Internetu i komputera i podstawową umiejętność jego obsługi.

 W grupie tej znajdzie się co najmniej 75% osób zatrudnionych w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa śląskiego.

W projekcie zakłada się utworzenie 10 grup 10 osobowych skoncentrowanych obszarowo, co będzie warunkowało dostępność wsparcia.

 1. Szczegółowe warunki zakwalifikowania uczestnika do udziału w szkoleniach realizowanych
  w ramach Projektu zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz w „Regulaminie Rekrutacji”.
 2. W sytuacji wyczerpania limitu wolnych miejsc, Wnioskodawca utworzy listę rezerwową Uczestników Projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość udziału w Projekcie tylko w przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika Projektu wcześniej zakwalifikowanego do udziału w nim.
 3. Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywać się na podstawie „Regulaminu Rekrutacji osób do szkoleń w ramach projektu „Kompetentny e-Nauczyciel”.
 4. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu – Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

 

§ 6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie: „Kompetentny
  e-Nauczyciel”.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 1. dostarczenia od swojego pracodawcy (dyrektora szkoły) oświadczenia o wkładzie własnym wnoszonym przez stronę trzecią,
 2. aktywnego oraz systematycznego uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych, warsztatach i konsultacjach realizowanych w ramach projektu oraz potwierdzania swojej obecności na liście obecności,
 3. wypełniania ankiet oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu.
3. Uczestnicy projektu podlegać będą procesowi monitoringu.

§ 7
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych
do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej Uczestników Projektu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Wnioskodawcę.
 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu – informacje o wprowadzonych zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu: http://e-nauczyciel.kiss.plKontakt z biurem projektu
Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@e-nauczyciel.kiss.pl

Stowarzyszenie KISS


ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Informacje
Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
19 1060 0076 0000 3300 0070 2982

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl