Certyfikat e-Nauczyciel


Certyfikaty e-Nauczyciel składają się na Program EPP e-Nauczyciel. Jest on prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Program oparty jest na "Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej". Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel. System certyfikowania jest oparty na założeniu, że miejscem weryfikacji umiejętności nauczyciela jest klasa z uczniami, a więc jego główne miejsce pracy. Spełnienie tego założenia ma doprowadzić do zmiany w pracy z uczniami w klasie i poza nią. Certyfikaty opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

 

Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST

Certyfikat EPP e-Nauczyciel Test można uzyskać w dowolnym momencie starania się o certyfikat EPP e-Nauczyciel. Możliwe jest również zdanie testu przed rozpoczęciem starania się o certyfikat EPP e-Nauczyciel.  Jeśli w ciągu trzech lat od czasu uzyskania certyfikatu EPP e-Nauczyciel Test, nauczyciel nie przystąpi do certyfikatu EPP e-Nauczyciel, certyfikat EPP e-Nauczyciel Test traci swoją ważność.

 

Podczas egzaminu nauczyciel rozwiązuje w obecności egzaminatora w czasie 60 minut test, który obejmuje trzy obszary wymagań:

    1. prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

    2. nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie;

    3. korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Test składa się z pytań zamkniętych i otwartych.

 

Certyfikat EPP e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Od momentu przystąpienia do działań zmierzających do uzyskania certyfikatue-Nauczyciel do czasu uzyskania tego certyfikatu nie może upłynąć więcej niż trzy lata. Dla potwierdzenia spełnienia wymagań na certyfikat EPP e-Nauczyciel, nauczyciel: Przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów. Przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje: przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów. W okresie starania się o certyfikat, bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej. Rozwiązuje z pozytywnym wynikiem  test na Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST lub przedstawia Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST zdobyty w ciągu ostatnich trzech lat od czasu przystąpienia do programu certyfikacji e-Nauczyciel.

Więcej na stronie http://www.ecdl.pl/e-nauczyciel
Kontakt z biurem projektu
Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@e-nauczyciel.kiss.pl

Stowarzyszenie KISS


ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL


Informacje
Numer konta bankowego:
BPH S.A. o/Katowice
19 1060 0076 0000 3300 0070 2982

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl